Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Енергоконструкцiя"
2. Код за ЄДРПОУ 31810081
3. Місцезнаходження 08130, с. Чайки, Київської областi, Києво-Святошинського району, Лобановського Валерiя, буд.21, корпус 5, кв.2
4. Міжміський код, телефон та факс 044593-08-61, 044593-08-62
5. Електронна поштова адреса vf@ekonstr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.energoconstructsiea.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04 2017 року Протокол № 3 прийнято рiшення про дострокове припинено повноваження посадової особа емiтента. Звiльнено з посади Голови Правлiння Коваля Олексiя Анатолiйовича ( згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 р. (Протокол № 3 вiд 18.04.2017 року) у зв’язку з переобрання Правлiння . Володiє 1 акцiєю, що складає 0,064 % вiд статутного капiталу Товариства. Перебував на посадi Голови Правлiння з 21.04.2015 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04 2017 року Протокол № 3 прийнято рiшення про набуття повноваження посадової особа емiтента. Призначено на посаду Голову Правлiння Коваля Олексiя Анатолiйовича ( згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 р. (Протокол № 3 вiд 18.04.2017 року, Протокол Правлiння № 14 вiд 18.04.2017 р.) у зв’язку з переобранням Правлiння Товариства. Володiє 1 акцiєю, що складає 0,064 % вiд статутного капiталу Товариства. Призначена строком на 5 рокiв. До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав посади: з 21. 04 2015 року Голови Правлiння, члена Правлiння .
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04 2017 року Протокол № 3 прийнято рiшення про дострокове припинено повноваження посадової особа емiтента. Звiльнено з посади заступника Голови Правлiння Фещенко Анатолiя Михайловича ( згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 р. (Протокол № 3 вiд 18.04.2017 року) у зв’язку з переобрання Правлiння . Володiє 65 акцiями, що складає 4,22 % вiд статутного капiталу Товариства. Перебував на посадi заступника Правлiння з квiтня2011 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04 2017 року Протокол № 3 прийнято рiшення про набуття повноваження посадової особа емiтента. Призначено на посаду заступника Голову Правлiння Фещенко Анатолiя Михайловича ( згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 р. (Протокол № 3 вiд 18.04.2017 року, Протокол Правлiння № 14 вiд 18.04.2017 р.) у зв’язку з переобранням Правлiння Товариства. . Володiє 65 акцiєю, що складає 4,22 % вiд статутного капiталу Товариства. Призначений строком на 5 рокiв. До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав посади заступника Голови Правлiння.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04 2017 року Протокол № 3 прийнято рiшення про дострокове припинено повноваження посадової особа емiтента. Звiльнено з посади члена Правлiння Гончаренко Ларису Йосипiвну ( згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 р. (Протокол № 3 вiд 18.04.2017 року) у зв’язку з подачею заяви про дострокове припинення повноважень члена Правлiння за власним бажанням . Володiє 250 акцiями, що складає 16,22 % вiд статутного капiталу Товариства. Обiймала посаду члена Правлiння з квiтня 2011 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04 2017 року Протокол № 3 прийнято рiшення про набуття повноваження посадової особа емiтента. Призначено на посаду члена Правлiння Сiрополку Людмилу Iванiвну ( згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано) згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 р. (Протокол № 3 вiд 18.04.2017 року, Протокол Правлiння № 14 вiд 18.04.2017 р.) у зв’язку з переобранням Правлiння Товариства. . Володiє 50 акцiєю, що складає 3,24 % вiд статутного капiталу Товариства. Призначена строком на 5 рокiв. До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав посади заступника Голови Правлiння.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Коваоь Олексiй Анатолiйович
Голова Правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.04.2017
(дата)