Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння       Коваль Олексiй Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 19.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Енергоконструкцiя"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
08130, с. Чайки, Києво-Святошинського району, Київська область,, Лобановського Валерiя, буд.21, корпус 5,кв.2
4. Код за ЄДРПОУ
31810081
5. Міжміський код та телефон, факс
0445930862 0445930862
6. Електронна поштова адреса
vf@ekonstr.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.energoconstructsiya.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 18.04.2017 250000 10801.3 2314.5
Зміст інформації:
18.04.2017 року вiдбулися черговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «Енергоконструкцiя» , на яких були прийнятi рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Енергоконструкцiя» були прийнятi наступнi рiшення.
З метою реалiзацiї затверджених основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017-2018 роки, надати попередню згоду на вчинення Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльше одного року з дати прийняття такого рiшення ( з дати проведення цих загальних зборiв i до 18.04.2018 року), наступних значних правочинiв, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства; надання Головi Правлiння Товариства Ковалю Олексiю Анатолiйовичу , повноважень щодо вчинення значних правочинiв ( укладання договорiв у кiнцевiй редакцiї) вiд iменi Товариства , в межах сукупної вартостi правочинiв, з правом визначати умови, не визначенi цим рiшенням, на власний розсуд.
Вiдомостi щодо правочинiв, iз зазначенням, зокрема їх характере: по забезпеченню виконання Товариством чи iншими особами своїх зобов’язань ( договорiв: на закупiвлю товарiв, купiвлi-продажу, поставки) ,- граничною сукупною вартiстю правочинiв 250000000,00 грн ( двiстi п’ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок- 2314,5 % вiд вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 650 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстровано для участi у чергових загальних зборах акцiонерiв- 630 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення- 630 штук, (100 %);
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення- 0 штук, ( 0 %);
кiлькiсть голосуючих акцiй, що утрималися вiд голосування - 0 штук, ( 0 %). Таким чином рiшення було прийняте одностайно.