Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Коваль Олексiй Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 14.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Енергоконструкцiя"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
31810081
4. Місцезнаходження
Київська, Києво-Святошинський, 08130, село Чайки, Лобановського Валерiя, буд.21,корпус 5, кв.2
5. Міжміський код, телефон та факс
044 593-08-61 044 593-08-62
6. Електронна поштова адреса
vf@ekonstr.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.energoconstructsiya.com.ua в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
33. Примiтки:
В рiчному звiтi та перелiку Iнформацiї вiдсутня iнформацiя Товариства;
про одержання лiцензiї на окремi види дiяльностi - у зв"язку з тим, що такi лiцензiї не отримувалися;
вiдомостi щодо участi емiтента в створення юридичних осiб - у зв"язку з тим, що Товариство не приймало участi у створеннi будь-яких юридичних осiб; щодо посади корпоративного секретаря - в Товариствi вiдсутня посада корпоративного секретаря; Про рейтингове агенство - у зв"язку з тим, що рейтингова оцiнка Товариства або його цiнних паперiв не проводилась; про органи управлiння Товариства - у зв"язку з тим, що цей додаток акцiонернимТовариством не заповнюється; Про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькостi i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)- вiдомостей про засновника юридичну особу ДП"Укренергоконструкцiя" ВО"Укренергоконструкцiя" немає, це пiдприємство у 2003 роцi лiквiдiровано; Посадовi особи згоди на публiкацiю паспортних даних та опублiкуваннях їхнiх доходiв не надали; Про вододiння акцiонерами та посадовими особами Емiтента акцiями Емiтента та iнформацiю про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй Емiтента - у зв"язку з тим що простих акцiй на пред"явника, привiлейованих акцiй на пред"явника Товариство не має. iншi цiннi папери, крiм акцiй, не випускалися; Товариство облiгацiй не випускало, Про похiднi цiннi папери - у зв"язку з тим, що Товариство не здiйснювало похiднi цiннi папери; у звiтному перiодi на протязi 2016 року Емiтентом не викуплялися власнi цiннi папери, тобто акцi; iнформацiя про дивiденти приватними акцiонерними Товариством не заповнюється; iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент - приватними акцiонерними товариствами не заповнюється; орендованих основних засобiв у пiдприємства немає: У товариства немає кредитiв у банку, У фiнансовiй допомозi на зворотнiй основi потреби не було. Зобов"язань за цiнними паперами: облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за векселями та iншими цiнними пепарами у Емiтента немає.Борговi цiннi папери протягом останнiх 3-х рокiв не випувкалися. Гарантiї третьої особи за випуском боргових цiнних паперiв не надавалися. В роздiлi iнформацiї про господарську та фiнансову дiяльнiсть таблiця 4 - Про обсяг виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та таблиця 5 - про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнюються, у зв"язку з тим, що Товариство не вiдноситься за видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiялдьностi. Вiдомостi щодо iнформацiї про iпотечнi цiннi папери , що виникла протягом звiтного перiоду, не надавалася, як така, що вiдсутня. Вiдомостi щодо пунктiв 15-16, 18-27 не надавалися, у зв"язку з тим, що цi роздiли на акцiонернi товавриства не розповсюджуються i вони їх заповнюють. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) не подавалася.Звiт про стан об"єкта нерухомостi, так як i цiльових облiгацiй акцiонерне товариство не випускало. За пiдсумками роботи за рiк пiдприємство має збитки.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Енергоконструкцiя"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 733881
3. Дата проведення державної реєстрації
21.12.2001
4. Територія (область)
Київська
5. Статутний капітал (грн)
1541000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
8
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
46.73 Оптова торгiвля будiвельними матерiалами
16.23 Виробництво дерев"яних будiвельних конструкцiй та столярних виробiв
23.61 Виробництво виробiв з бетону для будiвництва
10. Органи управління підприємства
виконавчий орган Правлiння у складi трьох осiб
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "ОТП Банк" м. Київ
2) МФО банку
300528
3) поточний рахунок
26003601309358
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "ОТП Банк", м. Київ
5) МФО банку
300528
6) поточний рахунок
26003601309358

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коваль Олексiй Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1978
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Доцент Кафедри теорiї та iсторiї держави i права Академiї адвокатури України. Головний юрисконсульт, Заступник голови Правлiння ПрАТ "Енергоконструкцiя". Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 21 квiтня 2015 року Протокол № 1 Коваль О.А. був вибраний до складу Правлiння Товариства. Згiно рiшення Правлiння вiд 21 квiтня 2015 року Поротокол № 1 " Про розпоiдiл обов"язкiв серед членiв Правлiння - на Коваля О.А. покладено виконання обов"язкiв Голови правлiння згiдно Статуту Товариства та Положення про Правлiння Товариства.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2015 5
9) Опис
Коваль О. А. на протязi 2016 року заробiтню плату отримував згiдно штатного розкладу Товариства., в тому числi у натуральнiй формi заробiтня плати не вплачувалася. з 21 квiтня 2015 року Коваль О.А. обiймає посаду Голови ПравлiнняТовариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у цiєї посадової особи немає. Стаж керiвної роботи 11 рокiв. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не надала. Голова Правлiння має право : представляти iнтереси Товариства в установах, пiдприємствах, органiзацiях в Українi та за її межами, а також дiє вiд iменi та в iнтересах Товариства без доручення в межах своїх повноважень; уповноважений керувати поточними справами; забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; виступати вiд iменi Товариства в державних та судових органах та представляти Товариство в його стосунках з iншими юридичними та фiзичними особами; має право першого пiдпису на фiнансових документах; розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння; пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; затверджувати штатний розпис та посадовi оклади спiвробiтникiв Товариства, встановлювати показники та розмiри премiювання працiвникiв Товариства, затверджувати положення про структурнi пiдроздiли Товариства та посадовi iнструкцiї, затверджувати правила внутрiшнього розпорядку; видавати накази i розпорядження обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; створювати органи, необхiднi для виконання цiлей та завдань Товариства; вести переговори, укладати угоди та контракти вiд iменi Товариства в межах України i за кордоном та видавати доручення про складання поточних угод; приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, визначати граничну чисельнiсть персоналу; здiйснювати розподiл обов'язкiв мiж працiвниками та визначати їх повноваження при вирiшення питань дiяльностi Товариства; доручити рiшення окремих питань, якi належать до його компетенцiї, членам Правлiння або iншим працiвникам Товариства; в межах своїх повноважень розпоряджається вiд iменi та в iнтересах Товариства його майном, включаючи грошовi кошти; приймати рiшення про вiдрядження працiвникiв Товариства, включаючи вiдрядження за кордон; здiйснювати угоди, юридичнi акти, видавати доручення, вiдкривати в установах банкiв розрахунковi , валютнi та iншi рахунки; - чинити iншi дiї, необхiднi для забезпечення керованостi та прибутковостi Товариства; виконувати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
заступник голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фещенко Анатолiй Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1948
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Енергоконструкцiя" - заст.Голови Правлiння - заст. генерального директора , ПрАТ "Енергоконструкцiя" - заступник голови Правлiння. Оскiльки Новацького В.Б. виключили зi спискiв Товариства на пiдставi свiдоцтва про смерть вiд 10.02.2015 року, Правлiння Товариства вiд 16 лютого 2015 року Протокол Правлiння № 3 прийнято рiшення про покладання виконання обов"язкiв Голови Правлiння з правом надання згiдно п. 6.19.17 Статуту Прат "Енергоконструкцiя" - з правом вчинення юридичних дiй вiд iменi юридичної особи без довiреностi , у тому числi пiдписувати договори, та наявностi обмежень щодо представництва вiд iменi юридичної особи на Фещенко А.М. Загальними зборами акцiонерiв Товаритсва вiд 21 квiтня 2015 року та за рiшенням нового Правлiння Товаритсва, Фещенко А.М. вибирається заступником Голови Правлiння Товариства.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2015 5
9) Опис
Фещенко А.М. на протязi 2016 року отримував заробiтню плату згiдно штатного розкладу , в тому числi у натуральнiй формi заробiтня плата не виплачувалася . Винагороду, як член Правлiння не отримував.На iнших пiдприємствах будь-яких посад не обiймає. З 16 лютого по 21 квiтня 2015 року обiймає посаду виконуючого обов"язки голови Правлiння .Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у цiєї посадової особи немає.Стаж керiвної роботи 13 рокiв. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не надала. До компетенцiї правлiння , зокрема належить:* обгрунтування основних напрямкiв дiяльностi Товариства з урахуванням сформульованих цiлей в Статутi Товариства;"затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для вирiшення його завдань; затвердження правил процедур та внутрiшнiх положень; визначення умов працi премiювання голови правлiння; визначення розмiрiв, джерел та порядку використання фондiв Товариства; вирiшення питання про придбання Товариством власних акцiй або акцiй iнших товариств; прийняття рiшень про надання соцiально-побутових пiльг працiвнткам Товариства; розгляд матерiалiв перевiрок та ревiзiй , прийняття рiшень за їх результатами; прийняття рiшень про збiльшення (зменшення) розмiру Статутного фонду Товариства на 30 % його розмiру; розгляд заяв про вступ до Товариства та вихiд з Товариства; про затвердження щорiчного кошторису, штатного розкладу та посадових окладiв спiвробiтникiв, встановлення показникiв, розмiрiв та строкiв їх премiювання; прийняття рiшень про отримання довгострокових кредитiв; визначення розмiру, джерел утворення та порядку використання фондiв в Товариствi; утворення пiдроздiлiв , необхiдних для виконання завдань Товариства; затвердження , внутрiшнiх нормативних актiв , що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами Товариства; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства.; прийняття рiшення про дату скликання та порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; надання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчного звiту та балансу Товариства; прийняття рiшень з iнших питань, пов"язаних з поточною дiяльнiстю Товариства.
1 Члени Правлiння мають право:отримувати повну , достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; вносити пропозицiї , брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiдання правлiння Тоавриства; iнiцiювати скликання засiдання правлiння товариства; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння товариства; отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена правлiння
Заступник Голови Правлiння допомагає Головi Правлiння Товариства у виконаннi обов'язкiв покладених на нього Головою Правлiння , на випадок його вiдсутностi або неможливостi виконання обов'язкiв Головою Правлiння Товариства . Приймає на себе виконання його обов'язкiв, а також безпосередньо визначає технiчну та технологiчну полiтику Товариства, органiзує виробничо-господарську дiяльнiсть Товариства, у межах своєї компетенцiї та делегованих йому повноважень, чинить дiї вiд iменi Товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гончаренко Лариса Йосипiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1948
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Енергоконструкцiя" - член Правлiння- головний бухгалтер, ПрАТ"Енергоконструкцiя"- член Правлiння - головний бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2015 5
9) Опис
Гончаренко Л.Й. як член Правлiння працювала на безоплатнiй основi.. На iнших пiдприємстваз буль-яку посаду не обiймає. На протязi року обiймана посада не змiнювалася. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у цiєї посадової особи немає. Стаж керiвної роботи 27 рокiв Посадова особа на розкриття паспортних даних не недала.
До компетенцiї Правлiння Товариства, зокрема належать: обгрунтування основних напрямкiв дiяльностi Товариства з урахуванням сформульованих цiлей в Статутi Товариства; затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для вирiшення його завдань; затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства. ; визначення умов працi та премiювання Голови Правлiння; визначення розмiрiв, джерел та порядку використання фондiв Товариства; вирiшення питання про придбання Товариством акцiй iнших товариств; прийняття рiшень про надання соцiально-побутових пiльг працiвникам Товариства; розгляд матерiалiв перевiрок та ревiзiй , прийняття рiшень за їх результатами; затвердження щорiчного кошторису, штатного розкладу та посадових окладiв спiвробiтникiв, встановлення показникiв, розмiрiв та строкiв їх премiювання; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить не бiльше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; утворення пiдроздiлiв , необхiдних для виконання завдань Товариства; затвердження, внутрiшнiх нормативних актiв, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами Товариства; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства.; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; надання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчного звiту та балансу Товариства; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; прийняття рiшень з iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства. . Члени Правлiння зобов'язанi: керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати рiшення , прийнятi Загальними зборами акцiонерiв : особисто брати участь у рiчних та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння, завчасно повiдомити про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою в зв'язку з виконанням функцiй члена Правлiння, особам , якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати iї у своїх iнтересах або а iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння , зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю. У разу необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв;
своєчасно надавати Правлiнню Товариства, аудитору Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. . Члени Правлiння несуть передбачену чинним законодавством вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, якi завданi Товариству їх винними дiями.Не несуть вiдповiдальнiсть члени Правлiння, якi голосували проти рiшення , яке призвело до збиткiв Товариства, або не брали участi у голосуваннi.
..1 Члени Правлiння мають право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiдання Правлiння Товариства; iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства; отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Правлiння. . Член Правлiння - головний бухгалтер Товариства органiзує фiнансово-економiчну роботу, та забезпечує ведення бухгалтерського облiку, звiтностi фiнансово-економiчного аналiзу у Товариствi, здiйснює контроль за збереженням та ефективним використанням майна Товариства, у межах своєї компетенцiї та делегованих йому повноважень чинить дiї вiд iменi Товариства.
. Припинення повноважень члена Правлiння Товариства вiдбувається на пiдставi: рiшення, прийнятого Загальними зборами Товариства; органiв разi набрання законної сили вироку чи рiшення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Правлiння Товариства; за власним бажанням члена Правлiння за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; у разi не можливостi виконання обов'язкiв Члена Правлiння Товариства за станом здоров'я;у разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.


* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сiрополка Людмила Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Прат "Енергоконструкцiя" - заступник головного бухгалтера. З 1 серпня 2016 року переведена на посаду головного бухгалтера ПрАТ" Енергоконструкцiя".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.08.2016 безстроково
9) Опис
З 1 серпня 2016 року обiймає посаду головного бухгалтера. На розкриття паспортних даних ця посадова особа згоди не надала.Права i обов"язки головного бухгалтера згiдно з посадовою iнструкцiєю.Непогашеної судимостiза корисливi та посадовi злочиниця посадова особа немає. Стаж керiвної роботи 14 рокiв.В своїй роботi головний бухгалтер керується чинними законодавчими i iншими нормативно-правовими актами України ( в т.ч. Закон України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” вiд 16.0799.№ 996-XIV), внутрiшнiми нормативними документами пiдприємства, а також своєю посадовою iнструкцiєю.
2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ.Для виконання покладених на нього функцiй головний бухгалтер:2.1. Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi i контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, схороннiстю власностi пiдприємства.2.2. Формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику виходячи зi структури й особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його фiнансової стiйкостi.2.3. Очолює роботу по пiдготовцi i прийняттi робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, застосовуваних для оформлення господарських операцiй, по яких не передбаченi типовi форми, розробцi форм документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi, а також забезпеченню порядку проведення iнвентаризацiй, контролю за проведенням господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу.2.4. Забезпечує рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi на пiдприємствi й у його пiдроздiлах на основi максимальної централiзацiї облiково-обчислювальних робiт i застосування сучасних технiчних засобiв i iнформацiйних технологiй, прогресивних форм i методiв облiку i контролю, формування i своєчасне представлення повної i достовiрної бухгалтерської iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства, його майновому станi, доходах i витратах, а також розробку i здiйснення заходiв, спрямованих на змiцнення фiнансової дисциплiни.2.5. Органiзує облiк майна, зобов’язань i господарських операцiй, основних засобiв, що надходять, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, зв’язаних з їхнiм рухом, облiк витрат виробництва i обороту, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй.2.6. Забезпечує законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення документiв, складання економiчно обґрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, виконуваних робiт (послуг), розрахунки по заробiтнiй платi, правильне нарахування i перерахування податкiв i зборiв у державний, регiональний i мiсцевий бюджети, страхових внескiв у державнi позабюджетнi соцiальнi фонди, платежiв у банкiвськi установи, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановлений термiн заборгованостей банкам по позичках, а також вiдрахування коштiв на матерiальне стимулювання працiвникiв пiдприємства.2.7. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов’язань, витрати фонду заробiтної плати, за встановленням посадових окладiв працiвникам пiдприємства, проведенням iнвентаризацiй основних коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi, а також документальних ревiзiй у пiдроздiлах пiдприємства.2.8. Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i непродуктивних витрат.2.9. Вживає заходи по попередженню нестач, незаконним витратам коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства. Бере участь в оформленнi матерiалiв по нестачах i розкраданням коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, контролює передачу в необхiдних випадках цих матерiалiв у слiдчi i судовi органи.2.10. Вживає заходи по нагромадженню фiнансових коштiв для забезпечення фiнансової стiйкостi пiдприємства.
2.11. Здiйснює взаємодiю з банками з питань розмiщення вiльних фiнансових коштiв на банкiвських депозитних внесках (сертифiкатах) i придбання високолiквiдних державних цiнних паперiв, контроль за проведенням облiкових операцiй з депозитними i кредитними договорами, цiнними паперами.2.12. Веде роботу по забезпеченню суворого дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських i iнших витрат, законностi списання з рахункiв бухгалтерського облiку нестач, дебiторської заборгованостi й iнших витрат, схоронностi бухгалтерських документiв, оформлення i здачi їхнiй у встановленому порядку в архiв.
2.13. Бере участь у розробцi i впровадженнi рацiональної планової й облiкової документацiї, прогресивних форм i методiв ведення бухгалтерського облiку на основi застосування сучасних коштiв обчислювальної технiки.2.14. Забезпечує складання балансу й оперативних зведених звiтiв про доходи i витрати коштiв, про використання бюджету, iншої бухгалтерської i статистичної звiтностi, представлення їх у встановленому порядку у вiдповiднi органи.2.15. Надає методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi й економiчного аналiзу.2.16. Стежить за схороннiстю документiв бухгалтерського облiку i за органiзацiєю збереження документiв бухгалтерського облiку.2.17. Керує працiвниками бухгалтерiї.2.18. Регулярно надає безпосередньому керiвниковi звiт про пророблену роботу за перiод.2.19. Не допускає поширення стороннiм особам iнформацiї, що складає комерцiйну таємницю пiдприємства.2.20. Дотримується правил дiлового етикету i розпорядку трудового дня.2.21. Пiдтримує робоче мiсце i технiку, яку застосовує для виконання своїх обов’язкiв в чистотi i працездатному станi.2.22. Постiйно працює над пiдвищенням свого та працiвникiв бухгалтерiї освiтнього та професiйного рiвня.2.23. Виконує всi iншi вказiвки безпосереднього керiвника, що стосуються його роботи.3. ПРАВА.Головний бухгалтер має право:
3.1. Знайомитися з проектами рiшень, наказами, розпорядженнями, постановами керiвництва пiдприємства, що стосуються його дiяльностi.3.2. Знайомитися з документами, що визначають його права й обов’язки по займанiй посадi, критерiї оцiнки якостi виконання посадових обов’язкiв.3.3. Брати участь в обговореннi питань щодо обов’язкiв, що виконуються ним.3.4. Повiдомляти безпосередньому керiвнику про усi недолiки, виявленi у процесi виконання своїх посадових обов’язкiв та у господарськiй дiяльностi пiдприємства (його структурних пiдроздiлах) i вносити пропозицiї по їх усуненню.3.5. Не приймати до оформлення i виконання фiнансовi документи, оформленi з порушенням вимог порядку приймання, зберiгання i витрачення грошових коштiв, товарно-матерiальних та iнших цiнностей.
3.6. Вимагати вiд безпосереднього керiвника та iнших посадових осiб пiдприємства сприяння у виконаннi своїх посадових обов’язкiв.
3.7. Пiдписувати i вiзувати документи в межах своєї компетенцiї.3.8. Здiйснювати перевiрку у структурних пiдроздiлах пiдприємства з питань дотримання фiнансової та касової дисциплiни, а також з питань органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку.3.9. Вимагати вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв пiдприємства iнформацiю i документи, необхiднi для виконання своїх посадових обов’язкiв.
3.10. Вносити безпосередньому керiвниковi пропозицiї щодо удосконалення роботи, пов’язаної з виконанням обов’язкiв передбачених цiєю посадовою iнструкцiєю.4. ПОВИНЕН ЗНАТИ.Головний бухгалтер повинен знати:4.1. Методичнi, нормативно-правовi, фiнансовi, контрольно – ревiзiйнi й iншi керiвнi документи з питань органiзацiї та здiйснення бухгалтерського облiку, складання звiтностi, а також тi, що стосуються господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства.4.2. Накази, постанови, розпорядження директора пiдприємства, що стосуються його дiяльностi.4.3. Форми i порядок фiнансових розрахункiв.4.4. Порядок приймання, оприбуткування, зберiгання грошових коштiв, товарно-матерiальних та iнших цiнностей.4.5. Правила розрахункiв з дебiторами i кредиторами, порядок списання з бухгалтерських балансiв нестач, дебiторської заборгованостi та iнших витрат.4.6. Правила проведення iнвентаризацiї грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, розрахункiв i платiжних зобов’язань.4.7. Органiзацiйну структуру пiдприємства, управлiння i перспективи його розвитку.4.8. Положення й iнструкцiї з органiзацiї бухгалтерського облiку на пiдприємствi, правила його ведення, органiзацiю документообороту за дiлянками облiку.4.9. Методи економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, виявлення внутрiшньогосподарських резервiв.4.10. Порядок i строки складання бухгалтерських балансiв i звiтностi.
4.11. Правила проведення перевiрок i документальних ревiзiй.4.12. Органiзацiю господарського розрахунку.4.13. Методи передачi, обробки i збереження iнформацiї з використанням сучасних технiчних засобiв комунiкацiї i зв’язку, комп’ютера, а також знання бухгалтерського програмного забезпечення.4.14. Передовий вiтчизняний ї зарубiжний досвiд вдосконалення господарської i фiнансової дiяльностi пiдприємства.4.15. Вiдомостi, що становлять комерцiйну таємницю пiдприємства, якi стосуються його дiяльностi.
4.16. Етику дiлового спiлкування.4.17. Економiку, органiзацiю виробництва, працi й управлiння.4.18. Основи цивiльного i трудового, фiнансового i господарського законодавства.4.19. Правила внутрiшнього трудового розпорядку.4.20. Правила i норми охорони працi, технiки безпеки, виробничої санiтарiї, протипожежного захисту при роботi з оргтехнiкою й у службових примiщеннях пiдприємства.
4.21. Вимоги даної посадової iнструкцiї.5. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ.Головний бухгалтер несе вiдповiдальнiсть:
5.1. За невиконання та неналежне виконання своїх посадових обов’язкiв, передбачених даною посадовою iнструкцiєю, у межах, визначених чинним законодавством України про працю.5.2. За здiйснення в процесi своєї дiяльностi правопорушення в межах, визначених дiючим адмiнiстративним, кримiнальним i цивiльним законодавством України.5.3. За заподiяння матерiальної шкоди пiдприємству – у межах, визначених дiючим трудовим, кримiнальним i цивiльним законодавством України.5.4. За розголошення комерцiйної таємницi – вiдповiдно до дiючого адмiнiстративного, кримiнального i трудового законодавства України.5.5. За порушення правил чинного внутрiшнього трудового розпорядку вiдповiдно до дiючого трудового законодавства України.
6. КРИТЕРIЇ ЕФЕКТИВНОСТI.6.1. Чiтке та якiсне виконання обов’язкiв передбачених даною iнструкцiєю.7. ВЗАЄМОВIДНОСИНИ (СЛУЖБОВI ВЗАЄМОЗВ`ЯЗКИ).7.1. Для виконання функцiй та реалiзацiї прав, передбачених даною iнструкцiєю головний бухгалтер взаємодiє зi всiма пiдроздiлами пiдприємства з питань щодо виконання вимог своєї посадової iнструкцiї.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
голова правлiння Коваль Олексiй Анатолiйович 1 0.06 1 0 0 0
заступник голови правлiння Фещенко Анатолiй Михайлович 65 4.22 65 0 0 0
член Правлiння Гончаренко Лариса Йосипiвна 250 16.22 250 0 0 0
головний бухгалтер Сiрополка Людмила Iванiвна 50 3.31 50 0 0 0
Усього 366 24.2 366 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Новацький Вiталiй Борисович 891 57.82 0 891 0 0 0
Гончаренко Лариса Йосипiвна 250 16.22 16.22 250 0 0 0
Бугрова Тамара Григорiвна 200 12.97 12.97 200 0 0 0
Усього

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 25.04.2016
Кворум зборів** 99.69
Опис ПРОТОКОЛ №__2 рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства « Енергоконструкцiя_»(надалi – «Товариство»)
С. Чайки Києво-Святошинського району«25_» квiтня 2016 року
Дата проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства (надалi – «Збори»): «_25_»_квiтня 2016__ року.
Початок проведення Зборiв о 12,00 годинi
Мiсце проведення Зборiв: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, вул. Лобановського Валерiя, буд.21, корпус 5, кВ.2
Дата, на яку складено перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах: «19» квiтня 2016 року (станом на 24.00)
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв становить 9 (дев’ять) акцiонерiв, яким належить 1541 (Одна тисяча п`ятсот сорок одна) штук простих iменних акцiй Товариства.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi вiдповiдно до п. 10 роздiлу 6 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України “Про депозитарну систему України” звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договiр з нею про обслуговування рахунку в цiнних паперах вiд власного iменi або здiйснили переказ прав на цiннi папери на свiй рахунок в цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, та мають право на участь у Зборах становить 7 (сiм) акцiонерiв, яким належить 649 (шiстсот сорок дев`ять) штук простих iменних акцiй Товариства.
Реєстрацiйну комiсiю призначено рiшенням Правлiння (Протокол № 6 вiд 24.02.2016 р.) у наступному складi:Член реєстрацiйної комiсiї – Бугрова Т.Г.
Член реєстрацiйної комiсiї – Сiрополка Л.I.
За рiшенням реєстрацiйної комiсiї (Протокол реєстрацiйної комiсiї №_2 вiд 25.04.2016р.) вирiшили обрати Головою реєстрацiйної комiсiї – Бугрову Т.Г.
Повноваження акцiонерiв (їх представникiв) були належним чином перевiренi та пiдтвердженi реєстрацiйною комiсiєю. За результатами проведеної реєстрацiї акцiонерiв складено вiдповiдний протокол.
Для участi в Зборах зареєструвались _7_ (_сiм_) акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), яким належить _649__ (шiстсот сорок дев’ять_) штук простих iменних акцiй Товариства, що складає 42,16_ % вiд загальної кiлькостi простих iменних акцiй Товариства.
Для участi в Зборах зареєструвались 7 (сiм) акцiонерiв, яким належить 649 (шiстсот сорок дев’ять) голосiв, що складає 99,69 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй акцiонерiв. У вiдповiдностi до вимог статтi 41 Закону України “Про акцiонернi товариства”, кворум наявний. Збори є правомочними.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, становить 9 ( дев’ять) та яким належить 1541 (одна тисяча п`ятсот сорок одна ) штук простих iменних акцiй Товариства.
Голосування на Зборах з питання порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування за принципом одна акцiя – один голос.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Обрання робочих органiв: Голови та Секретаря Загальних Зборiв акцiонерiв.
2.Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв.
3.Затвердження регламенту роботи Загальних Зборiв акцiонерiв.
4.Затвердження порядку денного (перелiку питань, що виносяться на голосування Загальних зборiв акцiонерiв.
5.Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту Правлiння Товариства.
6.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк.
7.Розподiл чистого прибутку i збиткiв за 2015 рiк.
8.Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.
Питання №1 порядку денного (Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв).
Слухали: Голова Правлiння Коваль О.А., проiнформував, що на пiдставi повноважень, наданих Правлiнням Товариства п.6.21.2 Статуту Товариства, Правлiння надає повноваження своїм рiшенням (протокол Правлiння № 6 вiд 24.02.2016 р. затвердити Головою Зборiв Коваля О.А.., а Секретарем Зборiв Товариства – Бугрову Т.Г.
Вирiшили:
Обрати Головою Зборiв - Коваля Олексiя Анатолiйовича.
Обрати секретарем Зборiв – Бугрову Тамару Григорiвну.
Питання №2 порядку денного (Обрання Лiчильної комiсiї Товариства).
Слухали: Голова зборiв Коваль О.А. запропонував обрати склад лiчильної комiсiї для здiйснення пiдрахунку голосiв при голосуваннi з питань порядку денного Зборiв у наступному складi:Голова Лiчильної комiсiї – Бугрова Т.Г.Член Лiчильної комiсiї – Сiрополка Л.I.
Вирiшили:Обрати Лiчильну комiсiю у наступному складi:Голова Лiчильної комiсiї – Бугрову Т.Г.Член Лiчильної комiсiї – Сiрополка Л.I.
Питання №3 порядку денного (Про затвердження регламенту роботи Загальних Зборiв акцiонерiв).
Слухали: Голова Зборiв Коваль О. А. запропонував послiдовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборiв в тiй послiдовностi, в якiй вони перелiченi в опублiкованому порядку денному. Розгляд кожного питання порядку денного, крiм обрання органiв Товариства, розпочинається з оголошення проекту рiшення з цього питання, пiдготовленого Правлiнням Товариства. Розгляд питань порядку денного вiдбувається за наступним регламентом: • основна доповiдь – до 25 хвилин; • спiвдоповiдь – до 10 хвилин; • виступи в дебатах – до 3 хвилин; • вiдповiдi на запитання – до 5 хвилин. Жоден з учасникiв Зборiв не має права виступати без дозволу Голови Зборiв. Голова Зборiв має право перервати особу, яка пiд час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.
Будь-який акцiонер має право виступити в дебатах, подавши Секретарю Зборiв вiдповiдну письмову заяву. Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються Головi Зборiв. Зазначенi заяви приймаються до закiнчення обговорення вiдповiдного питання порядку денного. Акцiонер може виступати тiльки з питання, яке обговорюється. Голова Зборiв може прийняти рiшення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, вiдведеного регламентом.
Питання ставляться доповiдачам та спiвдоповiдачам в уснiй або письмовiй формi (способом надання записок Головi Зборiв). Питання мають бути сформульованi коротко та чiтко i не мiстити оцiнки доповiдi (спiвдоповiдi) або доповiдача (спiвдоповiдача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. Пiсля обговорення Голова Зборiв послiдовно ставить на голосування проекти всiх рiшень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування Голова Лiчильної комiсiї пояснює акцiонерам порядок голосування. Переривання процесу голосування забороняється. Пiд час голосування слово нiкому не надається. Пiдсумки голосування, що вiдбувалося пiд час проведення Зборiв, пiдбиваються членами лiчильної комiсiї i оголошуються вiдразу пiсля їх пiдбиття, але до завершення Зборiв. У разi, якщо наступне рiшення пов'язане з попереднiм, Голова Зборiв повинен оголосити перерву до оприлюднення результатiв голосування з попереднього питання. Голова Зборiв Коваль О.А. запропонував затвердити оголошений регламент проведення Зборiв Товариства
Питання № 4 порядку денного ( Про затвердження порядку денного – перелiку питань, що виносяться на голосування ).
Слухали: Голова зборiв Коваль О.А. запропонував затвердити порядок денний- перелiк питань, що виносяться на голосування.
Вирiшили:Затвердити порядок денний зборiв- перелiк питань, що будуть виноситися на голосування.
Питання №5 порядку денного (Про звiт Правлiння Товариства про дiяльнiсть за 2015 рiк).
Слухали: Голова Правлiння Коваль О. А. звiтував щодо дiяльностi Правлiння Товариства у 2015 роцi. При визначеннi пiдсумкiв дiяльностi Правлiння за 2015 рiк, необхiдно вiдзначити, що чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склав 917,0_ тис. грн., за 2014 роцi Товариство отримало збитки у сумi 564,4 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть на початок 2015 року складала 3070,0_тис. грн., на кiнець року сума цiєї заборгованостi складала 4390,5_ тис. грн.
Запаси товарiв та матерiалiв на кiнець 2015 року склали _546,9_ тис. грн. Поточнi зобов’язання Товариства вiдображенi за сумою погашення та представленi у виглядi кредиторської заборгованостi за товари, роботи та послуги, поточних зобов’язань по розрахунках iз бюджетом, по оплатi працi та iнших поточних зобов’язань i на кiнець звiтного перiоду склала 639 тис. грн. Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2015 року складає 9529,7___ тис. грн. i є вищою нiж розмiр статутного капiталу Товариства.Всi показники лiквiдностi активiв Товариства залишаються на високому рiвнi, перевищуючи нормативи значення вказаних показникiв - Товариство має достатнiй рiвень коштiв для своєчасного проведення розрахункiв за поточною заборгованiстю.
За результатами роботи за 2015 рiк Товариство отримало прибутки у сумi 917,00 тис. грн., якi направленi на поповнення обiгових коштiв .
Згiдно висновку аудиторської фiрми ПМП “АФ “Аудит Києва ”, яка проводилась за рiшенням Правлiння Товариства, Товариство має незалежний, стiйкий та лiквiдний фiнансовий стан, активи Товариства значно перевищують його зобов’язання.
Голова Правлiння Товариства Коваль О.А., запропонував затвердити звiт Правлiння Товариства за 2015 рiк та визнати дiяльнiсть Правлiння Товариства у 2015 роцi задовiльною.
Вирiшили:1. Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2015 рiк.2. Дiяльнiсть Правлiння Товариства в 2015 роцi визнати задовiльною.
Питання №5 порядку Затвердити рiчний звiт та балансу Товариства за пiдсумками 2015 року.
Слухали. Голова Зборiв Коваль О.А. запропонував затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2015 рiк.
Вирiшили;
Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2015 рiк.
Голосували: Голосування з використанням бюлетенiв.
Питання №7 порядку денного (Про порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2015 рiк).
Слухали: Головний бухгалтер Гончаренко Л.Й.., повiдомила, що за результатами дiяльностi Товариства в 2015 роцi Товариство отримало прибуток в розмiрi 917,0 тис. гривень. Гончаренко Л.Й.., запропонувала прибуток в сумi 917_тис.гривень направити на поповнення обiгових коштiв Товариства. Дивiденди за 2015 рiк не розподiляти та не виплачувати.
Вирiшили:1.Затвердити прибуток Товариства в сумi 917 тис. гривень.
2.Дивiденди за 2015 рiк в Товариствi не розподiляти та не виплачувати.
3. Чистий прибуток у сумi 917.00 тис. грн. направити на поповнення обiгових коштiв пiдприємства.
Питання №8 порядку денного (Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi).
Слухали: Голова Зборiв Коваль О. А. запропонував прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi .
Коваль О.А. оголосив проект рiшення: затвердити наступний перелiк значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.
Перелiк договорiв на закупiвлю або поставку залiзобетонних виробiв .
Вирiшили: I. Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних Зборiв акцiонерiв , iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi ( перевищує 10%, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, вiд 1035,25 тис. грн. до 5176,75 тис. грн. , а саме Договори на закупiвлю або поставку виробiв iз залiзобетону з наступними пiдприємствами: АТ «Ладижинський завод ЗБК», ПП «Захiд Трейд Сервiс», ПАТ « Рiвнеобленерго », ПАТ « Кiровоградобленерго », ПАТ «Енергобудпроект-2», ПАТ «Київобленерго», ПАТ « Кiровоградобленерго », ПАТ «Одесаобленерго», ПП «Компанiя Михайлiвська», ТОВ «Житомиренергобуд», ТОВ « Енергобудпроект - 1».
Час закiнчення Зборiв: _13_год. 10 хв. Дата складання протоколу 27 квiтня 2015 року.Голова Зборiв О.А. КовальСекретар Зборiв Т.Г. Бугрова
М.П.


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10.04.2002 115/10/1/2002 Управлiння Державної комiсiї з iнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi не було Акція проста документарна іменна Документарні іменні 1000 2000 2000000 100
Опис Торгiвлi цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалося. Акцiї були оплаченi своєчасно. Факту лiстингу у цiнних паперах на фондових буржах не було. Перша емiсiя пiсля створення акцiонерного товариства.
 
22.06.2005 129/10/1/2005 Управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi UA1021651104 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 1000 1810 1810000 100
Опис Другу емiсiю акцiй закрите акцiонерне товариство здiйснило у зВ"язку зi зменшенням статутного фонду на 190000,00 гривень, за рахунок зменшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi , вилучивши та анулювавши для цього 190 штук простих iменних акцiй загальною вартiстю 190000.00 гривень, що становить 9.5 % статутного фонду i якi належали Товариству. Цi акцiї були викупленi закритим акцiонерним товариством у акцiонерiв згiдно поданих ними заяв про продажу акцiй. Пiсля викупу Товариством акцiй , якi знаходилися на балансi, в кiлькостi 190 штук на загальну суму 190000,00 гривень, акцiї анулювали, шляхом зменшення Статутного фонду Товариства. розмiр частки акцiонерiв у статутному фондi при цьом збiльшився. Сплата акцiй не вiдбувалася. Додатковi акцiї не випускалися. Товариство анулювало 190 штук акцiй, якi були викупленi Товариством, та знаходилися на балансi Товариства. Послугами бiрж або позабiржових торговельно-iнформацiйних систем, на яких би продавалися цiннi папери, Емiтент не користувався.
 
20.10.2010 515/10/1/10 Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондовогоринку в м. Києвi та Київськiй областi UA4000093330 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1000 1810 1810000 100
Опис 1. Переведення випуску iменних цiнних паперiв Закритого акцiонерного товариства "Енергоконструкцiя " , випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування: - затвердження рiшення про дематерiалiзацiю; - визначення Депозитарiя, який буде обслуговувати акцiї Товариства, що дематерiалiзуються; -визначення Зберiгача, у якого Емiтент вiдкрив рахунки у цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується;- визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.
2.Припинення дiї Договору по веденню реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.
3. Прийняття рiшеня про змiну типу Закритого акцiонерного товариства "Енергоконструкцiя" та про змiну мiсценадходження Товариства.
4. Внесення змiн доСтатуту Товариства у новiй редакцiї, у зв"язку з приведенням його у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства".
5. Затвердження внутрiшнiх основних положень Товариства.
6. вiдкликання та обрання Голови та членiв Правлiння
7. Вiдкликання ГОлови та членiв Ревiзiйної комiсiї та Обрання Ревiзора.
Торгiвлi цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалося. Факту лiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було.
 
25.11.2011 417/10/1/11 Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi UA4000093330 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1000 1541 1541000 100
Опис Випуск акцiй у зв"язку iз зменшенням розмiру статутного капiталу. Приватного акцiонерного товариства "Енергоконструкцiя" з 1810000,00 гривень до 1541000,00 гривень шляхом анулювання ранiше викуплених Товариством 269 штук простих iменних акцiй загальною авртiстю 269000,00 гривень, номiнальною вартiстю 1000,00 гривень кожна. Внесення змiн до Статуту шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї, у зв"язку iз зменшенням розмiру статутного капiталу Товариства. Форма iснування акцiй - бездокументарна.Голосування з питання порядку денного про зменшення статутного капiталу Товариства здiйснювалося з використанням бюлетенiв у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства та внутрiшнiх Положень Товариства.
Торгiвлi цiнними паперами на внутрiшнiх ринках не вiдбувалося.Факту лiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 733.4 611.3 0 0 733.4 611.3
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 93.4 147.5 0 0 93.4 147.5
транспортні засоби 627.5 454.0 0 0 627.5 454.0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 12.5 9.8 0 0 12.5 9.8
2. Невиробничого призначення: 1061.2 1005.7 0 0 1061.2 1005.7
будівлі та споруди 1027.6 966.0 0 0 1027.6 966.0
машини та обладнання 33.6 39.7 0 0 33.6 39.7
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1794.6 1617.0 0 0 1794.6 1617.0
Опис Мiсце основних= фондiв с. Чайки Києво-Святошинського району , Київської областi, вул. Лобановського Валерiя, буд.21, корпус 5 кв.2. Основнi засоби ПрАТ "Енергоконструкцiя" утримує тiльки з метою використання їх у процесi виробництва. Основнi засоби у звiтному перiодi не орендуються у iнших юридичних та фiзичних осiб.Обмiн об"єктiв основних засобiв на подiбнi об"єкти основних засобiв у звiтному перiодi не вiдбувалося. Всi основнi засоби облiковуються у вiдповiдностi до П(С)БО 7 "Основнi фонди". Термiн та умови користування основними засобами (за основними групами). Умовикористування основними засобами звичайнi. Термiн корисноговикористання основного об"єкта визначається пiдприємством по кожному найменуванню окремо з урахуванням фiзичного та морального зносу.Амортизацiя нараховується iз застусуванням прямолiнiйного методу. Термiни та умови користування основними засобами: транспортнi засоби використовуються на протязi 6 рокiв в нормальних умовах; машини та обладнання ( офсна комп"ютерна технiка, ксерокс, телефони, офiснi меблi) використовуються на протязi 5 рокiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв 3515,3 тис.грн. Ступiнь зносу 54,0 тис.грн. Ступiнь використання - основнi засоби виеористовуються протягом робочого часу щоденно. Сума нарахованого зносу- 1898,3 тис.грн. Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: 1. Придбанням виробничого обладнання на суму 67,0 тис.грн., iнвентаря на суму 7,9 тис.грн. та малоценних необоротних матерiальних активiв на суму 9,7 тис.грн. Витрати на модернiзацiю 03 склали 2,0 тис.грн.Вибуття основних засобiв та МНМА також не було. Орендованихосновних засобiв у пiдприємства немає

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 9554.1 9529.7
Статутний капітал (тис. грн.) 1541.0 1541.0
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 0 0
Опис Iз балансової вартостi активiв вираховується зобов"язання пiдприємства. Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерного товариства здiйснюється вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", схвалених Рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року № 485.
Висновок Дiяльнiсть пiдприємства є успiшною, тому що чистi активи в декiлька раз перевищуютьстатутний капiтал пiдприємства. Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 6.4 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 1240.8 X X
Усього зобов'язань X 1247.2 X X
Опис: Товариство немає кредитiв у банку. У фiнансовiй допомозi на звтротнiй основi потреби не було.Зобов"язань за цiнними паперами : облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за векселями та за iншими цiнними паперами Товариство немає. Податковi зобов"язання 6,4 тис.грн. - це поточний податок на кiнец четвертого кварталу: 6,3 тис.грн- транспортний податок, 0,1 тис.грн.- розрахунки зi страхування ( єдиний соцiальний внесок).
В iншi зобов"язання ввiйшли аванси отриманi вiд замовникiв за договорами на замовлену продукцiю, але не вiдвантажену.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Аудиторська фiрма "Аудит Києва", Кубрак А.Р.
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 22888948
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, вул. Героїв Днiпра,38, кв.79
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0473 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 22888948 10691200000005607
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016
Думка аудитора*** умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 1 0
2 2015 1 0
3 2014 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): У товариствi Рiшенням Правлiння призначається Реєстрацiйна комвсiя, яка проводить реєстрацiю акцiонерiв, якi прибули на загальнi збори Товаоиства. Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Голосування вiдбувалося бюлетенями. Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Рiчнi черговi збори акцiонерiв. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 0
членів наглядової ради - акціонерів 0
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) У Товариствi вiдсутня Наглядова Рада

Наглядова Рада у Товариствi вiдсутня.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У Товариствi немає Наглядової ради.
Інші (запишіть) У Товариствi немає наглядової ради.

У товариствi немає комiтетiв

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) У товариствi немає посади корпоративного секретаря. Наглядова рада у Товариствi вiдсутня.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): У Товариствi вiдсутня Наглядова рада. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) У Товариствi вiдсутня Наглядова рада.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Так Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Положення про iнвестицiйну полiтику

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Ні Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Ні Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) У товариствi рiшення про затвердження зовнiшнього аудитора приймає виконавчим органом - Правлiнням Товариства.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) На протязi трьох останнiх рокiв аудитор не змiнювався.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) У Товариствi Рiвiзор вiдсутнiй.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Ревiзор у Товариствi вiдсутнiй.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Товариство не плануєзалучення iнвестицiй.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 24.04.2015 ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння прийнято загальними зборами акцiонерiв.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпопативного управлiння заходиться для ознайомлення акцiонерами в Правлiння Товариства та у особи, вiдповiдальної для подання документiв для ознайомлення.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
В товариствi дотримуються правил Кодексу корпоративного управлiнняФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Енергоконструкцiя" за ЄДРПОУ 31810081
Територія за КОАТУУ 3222485903
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 46,73
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон Україна, 08130,Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Лобановського Валерiя, буд.21, корпус 5, кв.2

Форма № 1-м
1. Баланс
на 31.12.2016 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 1794.6 1617.0
- первісна вартість 1011 3416.8 3515.3
- знос 1012 ( 1622.2 ) ( 1898.3 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 2516.0 2516.0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 4310.6 4133.0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 546.9 803.4
- у тому числі готова продукція 1103 544.1 798.0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 1949.1 1726.6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 140.6 238.6
- у тому числі податок на прибуток 1136 0 104.5
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2300.8 1611.0
Поточні фінансові інвестиції 1160 38.0 880.
Гроші та їх еквіваленти 1165 916.2 1122.3
Витрати майбутніх періодів 1170 114.1 125.2
Інші оборотні активи 1190 36.2 161.2
Усього за розділом II 1195 6041.9 6668.3
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 10352.5 10801.3

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1541.0 1541.0
Додатковий капітал 1410 354.1 354.1
Резервний капітал 1415 385.3 385.3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 7249.3 7273.7
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 9529.7 9554.1
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
- товари, роботи, послуги 1615 122.4 0
розрахунками з бюджетом 1620 108.0 6.3
у тому числі з податку на прибуток 1621 108.0 0
- зі страхування 1625 3.3 0.1
- з оплати праці 1630 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 589.1 1240.8
Усього за розділом IІІ 1695 822.8 1247.2
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 10352.5 10801.3

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.
Форма N 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 30394.3 25092.2
Інші операційні доходи 2120 0 108.7
Інші доходи 2240 35.4 75.9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 30429.7 25276.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 27593.1 ) ( 21524.5 )
Інші операційні витрати 2180 ( 2665.9 ) ( 2429.5 )
Інші витрати 2270 ( 124.6 ) ( 221.6 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 30383.6 ) ( 24175.6 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 46.1 1101.2
Податок на прибуток 2300 ( 21.7 ) ( 184.4 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 24.4 916.8


Примітки до балансу За звiтний 2016 рiк валюта балансу збiльшилася на 448,8 тис.грн. Збiльшення вiдбулося за рахунок: збiльшення нерозподiленого прибутку на 24,4 тис.грн.та збiльшення кредиторської заборгованостi за товар та iнших активiв на 424,4 тис.грн. Активи пiдприємства в звiтному перiодi оцiнювалися за iсторичною (фактичною) собiвартiстю, змiн у методах оцiнки протягом року не було.
Облiк основних засобiв ведеться вiдповiдно до П(С)БО "Основнi засоби" .
Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.16 року складає 3515,3 тис.грн.знос 1898,3 тис.грн, залишкова вартiсть 1617,0 тис. грн. Амортизацiя основних засобiв у звiтному перiодi нараховувалася iз застосуванням прямолiнiйного методу, згiдно ст. 145 " Податкового Кодексу України" та Наказу "Про облiкову полiтику на пiдприємствi". Залишкова вартiсть основних засобiв- немає суттєвих вiдмiнностей вiд їх справедливої вартостi.
Поточнi зобов"язання збiльшилися на 424.4 тис.грн. в основному за рахунок iнших побiчних зобов"язань. Поточнi зобов"язання в 2016 роцi складають 1240,8 тис.грн.
Простроченої заборгованостi по заробiтнiй платi немає. Власний капiтал станом на 31.12.16 року становить 9554,1 тис.грн., iз них статутний капiтал 1541 тис. грн., додатковий капiтал тис.грн., резервний капiтал - 385,3 тис.грн., нерозподiлений прибуток 7273,7 тис.грн, збiльшився на 24.4 тис.грн. за рахунок чистого прибутку поточного року.
Статутний капiтал вiдповiдно до Установчих документiв 1541,0 тис.грн. сплачений повнiстю. На звiтну дату неоплаченого капiталу та державної частки у статутному капiталi Товариства немає. Вартiсть чистих активiв Товариства на 31.12.16 року складає 9554,1 тис. грн
Примітки до звіту про фінансові результати За звiтний 2016 рiк чистий дохiд вiд реалiзацiї вирiс на 5302,1 тис.грн. за рахунок збiльшення обсягу реалiзацiї продукцiї i складає 30394,3 тис. грн., крiм цього отримано 35,4 тис.грн. - вiдсоток по депозитних вкладам, що на 5152,9 тис. грн бiльше нiж у 2015 роцi.
У складi витрат: собiвартiсть реалiзованих товарiв 27593,1 тис. грн., витрати АУП 2665,9 тис. грн. та невиробничi витрати (соцiально-побутовi) - 124,6 тис.грн.
Пiсля сплати податку на прибуток 21,7 тис.грн., чистий прибуток склав 24,4 тис.грн, який направлений на поповнення обiгових коштiв пiдприємства.
Керівник Коваль Олексй Анатолiйович
Головний бухгалтер Сiрополка Людмила Iванiвна