Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння       Коваль Олексiй Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 01.08.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Енергоконструкцiя"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
08130, село Чайки Київської областi, Києво-Святошинського району, вул. Лобановського Валерiя, корпус 5, кв.2
4. Код за ЄДРПОУ
31810081
5. Міжміський код та телефон, факс
044 593-08-61 044 593-08-62
6. Електронна поштова адреса
vf@ekonstr.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 06.03.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* "Вiдомостi НКЦПФР" 06.03.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.energoconstrructsiya.com.ua в мережі Інтернет 06.03.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
01.08.2016 звільнено головний бухгалтер Гончаренко Лариса Йосипiвна
16.22
Зміст інформації:
Посадова Особа Головний бухгалтер Гончаренко Лариса Йосипiвна звiльнилася з роботи за властим бажанням у зв"язку з виходом на пенсiю, наказ про звiльнення з роботи № 22-к вiд 01.08.2016 року.Гончаренко Л.Й. є членом Правлiння ПрАТ "Енергоконструкцiя" до 21.04.2020 року.
01.08.2016 призначено головний бухгалтер Сiрополка Людмила Iванiвна
3.24
Зміст інформації:
З 1 серпня 2016 року на посаду головного бухгалтера переведена Сiроподка Людмила Iванiвна. Наказ протпереведення " 23-к вiд 01.08.2016 року.